top of page

Durvju ekspluatācijas noteikumi

SIA Līva AB Nord ražoto durvju garantija ir spēkā tikai tad, ja tiek ievēroti šajā instrukcijā aprakstītie lietošanas, ekspluatācijas un apkopes noteikumi.

Durvju transportēšanas noteikumi

Durvju uzglabāšana pirms montāžas, jāveic tā, lai tās pasargātu no mehāniskiem bojājumiem, atmosfēras nokrišņiem, tiešiem saules stariem. Durvju virsmas jāsargā no ilgstošas mitruma iedarbības, kas var neatgriezeniski sabojāt durvis. Durvis nedrīkst atrasties iepakojumā ilgāk kā 10 dienas. Durvju pārvadāšanas transportā jānodrošina mērenas mitruma un temperatūras svārstības. Durvis drīkst transportēt tikai tās novietojot uz paletes horizontālā stāvoklī, starp durvīm novietojot starplikas. Durvis drīkst transportēt tikai iepakotas ūdensnecaurlaidīgā plēvē vai iepakojumā, kas pilnībā pasargā no apkārtējās vides ietekmes. Durvis nedrīkst vilkt, stumt, velt vai mest. Durvis drīkst pārvietot tikai tās uzmanīgi nesot.

Uz virsmas, kas pārklāta ar krāsu vai laku, nav pieļaujama organisko šķīdinātāju vai ūdens nokļūšana. Transportējot durvis aizliegts noņemt durvju marķējuma uzlīmes.

Durvju Ekspluatācijas noteikumi

Durvju  funkcionalitāte un saglabāšana ir atkarīga no ekspluatācijas apstākļiem un pareizas kopšanas. Katrs izstrādājums paredzēts noteiktam mērķim, tāpēc jebkurš priekšmets jāizmanto atbilstoši tā funkcionālajai nozīmei.

 

 

Durvis drīkst ekspluatēt sausās un siltās telpās, kurās ir apkure un ventilācija, gaisa temperatūrā ne zemākā par +10oС un ne augstākā par +40oС un pie relatīvā gaisa mitruma 45-65%. Būtiskas novirzes no norādītajiem režīmiem var radīt ievērojamu koka paneļu lietošanas īpašību pasliktināšanos. Izvairieties no straujām temperatūras un mitruma svārstībām.            

Nav ieteicams durvis uzstādīt tuvāk par 0.5 metriem no siltuma avota, kā arī telpās, starp kurām durvis ir uzstādītas, uzturēt krasi atšķirīgu gaisa temperatūru un mitrumu.    

Durvis vēlams pasargāt no tiešu saules staru iedarbības. Šo noteikumu pārkāpšana paātrina lakas – krāsas pārklājuma novecošanos.

Ja durvis izgatavotas atbilstoši mitrumizturīgo īpašību deklarācijai, tās paredzētas telpām ar paaugstinātu gaisa mitrumu, tomēr durvis un to elementi nav paredzēti ilgstošai saskarei ar tiešu ūdens ietekmi.          

Saskaņā ar atduru ražotāju rekomendācijām durvju atduras, kuras stiprinātas grīdā jāizvieto tā, lai tās nebojātu un nelauztu eņģes. Durvju atduras grīdā jāmontē 1/3 (no vērtnes platuma) no mehānisma puses vai 2/3 ( no vērtnes platuma) no eņģu puses.

Durvju normāla funkcionēšana tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tiek ievēroti visi montāžas un ekspluatācijas noteikumi

 

 Durvis jāatver izmantojot durvju rokturi, to nospiežot ar roku. Durvju rokturi nedrīkst nospiest izmantojot kādu citu svaru vai priekšmetu (piemēram, kasti, spieķi utt.). Griežamie durvju rokturi, atverot durvis, jāpagriež virzienā no durvju mehānismu puses uz durvju viru (eņģu) pusi. Rokturis atgriežas vietā, kad tiek palaists vaļā.

 

Lietojot durvis, jāizvairās no roku vai kāju ievietošanas durvju vērtnes aizvēršanās trajektorijā – gan viru pusē, gan durvju mehānismu pusē.

Durvis jāatver 90 grādu leņķī tā, lai tās verot neatsistos ar spēku pret durvju atduru, sienu vai kādu citu traucēkli.

Durvis jāaizver vienmērīgi, bez ciršanas. Durvis jāaizver ar roku nospiežot durvju rokturi un to palaižot vaļā, kad durvis ir nostājušās kārbā aizvērtā pozīcijā. Durvju vēršanās trajektorijā nedrīkst atrasties nekādi traucējoši priekšmeti, kas varētu saskrāpēt, apliet, lauzt vai kā citādi negatīvi darboties uz durvju konstrukciju vai izskatu.

Nav pieļaujama karāšanās durvju vērtnē vai kleidēs jeb aplodās. Durvis un kārbu aizliegts mehāniski bojāt, skrāpēt, dauzīt, lauzt utt. Durvis un to konstruktīvie elementi ir jāsargā no mehāniskiem bojājumiem, kurus var izraisīt cietu priekšmetu iedarbība, abrazīvi pulveri, kā arī pārmērīga fiziska slodze. Nesot priekšmetus cauri durvju ailei, tie jānes tā, lai netiktu skartas durvju aplodas un durvju kārba. Durvju vērtnes aizliegts pašrocīgi apzāģēt – saīsināt vērtnes vai mainīt to formu. 

Uz durvīm kategoriski aizliegts liet ūdeni vai pieļaut situāciju, ka durvis atrodas tiešā kontaktā ar ūdeni vai citu līdzīgu šķidrumu. Tieša saskare ar ūdeni var neatgriezeniski bojāt durvis.

Uz durvju virsmas aizliegts pielīmēt jebkādus priekšmetus, ja tas iepriekš nav saskaņots durvju specifikācijā pirms durvju izgatavošanas. Durvīs aizliegts izgriezt caurumus, veikt urbumus vai frēzējumus. Aizliegts durvju vērtnē un kārbā sist naglas un skrūvēt skrūves. Plastmasas cepurītēm, kas aizsedz durvju montāžas skrūves vienmēr jābūt tām paredzētajā vietā.

Uz durvīm aizliegts uzstādīt papildu furnitūru, kas nav saskaņota durvju specifikācijā pirms ražošanas.

Kategoriski aizliegts noņemt durvju blīvgumijas un/vai ugunsdrošās lentas, kas izvietotas pa durvju kārbas perimetru.

Ja kāda no durvju montāžas skrūvēm ir izņemta vai pašrocīgi atskrūvēta, durvis nedrīkst lietot līdz visas durvju montāžas skrūves saskrūvētas tā, kā paredzēts durvju montāžas instrukcijā.

Aizliegts no durvīm izņemt automātiski krītošos sliekšņus. Aizliegts zem automātiski krītošajiem sliekšņiem ievietot kartona vai plastmasa gabalus, paklājus, vai citus priekšmetus. Automātiski  krītošā sliekšņa bojājumi negatīvi ietekmē durvju ekspluatācijas un deklarētas īpašības. Bojāta automātiski krītošā sliekšņa gadījumā ugunsdrošo durvju deklarētās īpašības neizpildās.

Bīdāmās durvis un mehānismi jāsargā no triecieniem un spējiem grūdieniem, jo tas var izraisīt ritošā mehānisma izsišanu.

Kategoriski aizliegts noņemt, mainīt, aizkrāsot vai aplīmēt durvju marķējumu, kurā norādīts durvju tips, deklarācijas numurs un ražotājs.

Ugunsdrošajām durvīm jābūt uzstādītam durvju aizvērējam un to kategoriski aizliegts atslēgt, lai nodrošinātu, ka ugunsgrēka gadījumā durvis cieši aizveras. Ugunsdrošās durvis var pildīt savu funkciju un atbilst deklarētajam īpašībām tikai pareizi aizvērtā stāvoklī!

Ugunsdrošajām durvīm pēc to uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, kas nav iepriekš saskaņotas ar ražotāju! Patvaļīgu izmaiņu veikšanas gadījumā izdotais durvju atbilstības sertifikāts zaudē spēku un SIA Līva AB Nord neuzņemas nekādas saistības durvju deklarēto īpašību zaudēšanas gadījumā.

Aizliegts noņemt durvju kleidas, ja tādas uzstādītas saskaņā ar durvju specifikāciju. Kā arī aizliegts izņemt montāžas spraugas aizpildījuma materiālu (vati vai putas). Pašrocīgas durvju demontāžas un atkārtotas montāžas gadījumā durvju montāža jāveic precīzi ievērojot montāžas instrukciju.

Durvju normāla funkcionēšana tiek garantēta tikai tādā gadījumā, ja tiek ievēroti visi montāžas un ekspluatācijas noteikumi.

 

Durvju kopšana

Gadījumā, ja durvju montāžas laikā, uz durvīm nokļūst montāžas putas, tās nedrīkst tīrīt svaigas un  ar ķīmiskām vielām. Ir jānogaida, kamēr putas sacietē un tad saudzīgi mehāniski jānotīra, nesaskrāpējot durvis.

Durvju kopšanā izmantojami mēbeļu kopšanas līdzekļi, kā arī ūdenī samitrināta mīksta kokvilnas lupatiņa.

 Kategoriski aizliegts durvju kopšanai izmantot:

 • abrazīvus mazgāšanas līdzekļus

 • pastas

 • trauku mazgājamos līdzekļus

 • veļas pulverus

 • šķīdinātājus (acetons, etilspirts u.c.)

 • grīdas mazgājamos līdzekļus

 • kosmētikas noņemšanai paredzētos līdzekļus

 • jebkuru citu sadzīves ķīmiju, kas nav paredzēta tieši mēbeļu kopšanai

 

Krāsotu durvju virsmas kopšana

Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas pēc krāsošanas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar birsti, lupatu vai sūkli. Vispirms pārbaudiet produktu, lai noteiktu, kā ar to apstrādātas virsmas izturēs dažādas tīrīšanas metodes. Ja noslaukot virsmu ar pirkstu, uz tā paliek krītam līdzīgas atliekas, virsma nav piemērota mazgāšanai. Tādā gadījumā izmantojiet sausās vai pusmitrās tīrīšanas metodes.

Tīrot krāsotas vai lakotas virsmas, izvairieties no turpmāk minētajiem līdzekļiem:

 • koncentrētiem, sārmu un skābi saturošiem mazgāšanas šķīdumiem, kas mīkstina virsmu un ietekmē spīduma un toņa kvalitāti;

 • spēcīgiem šķīdinātājiem un abrazīviem, virsmu skrāpējošiem līdzekļiem;

 • abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem;

 • karsta ūdens un ūdens iedarbības ilgāku laiku.

Tīrīšanas veids atkarībā no traipu veida:

 • Viegli traipi / netīrumi - Tīrīt ar sausu vai mitru papīra dvieli, mīkstu drēbi vai sūkli

 • Vidēji traipi / netīrumi - Virsmu tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Pēc tīrīšanas noslaucīt tīrīto vietu ar viegli samitrinātu mīkstu kokvilnas lupatiņu un noslaucīt ar sausu dvieli.

 • Noturīgi traipi / netīrumi - Tīrīt ar koncentrētu neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas šķīdumu. Pēc tīrīšanas rūpīgi noslaukiet virsmu ar tīrā ūdenī samitrinātu lupatiņu un noslaukiet ar sausu dvieli. Neizmantot organiskos šķīdinātājus, kas var izšķīdināt virsmas lakas un krāsas kārtu!

 

AR HPL APŠŪTU DURVJU VIRSMAS KOPŠANA

Augstspiediena plastikāta (HPL) virsmas ir salīdzinoši noturīgas pret sadzīves bojājumiem, tomēr to rūpīga kopšana būtiski var paildzināt produkta ekspluatācijas laiku. Plastikāta virsmas ieteicams reizi 3 nedēļās notīrīt ar nedaudz samitrinātu mīkstu kokvilnas lupatiņu. Pēc tīrīšanas noslaucīt virsmas ar sausu dvieli, neatstājot tās mitras. Zemāk aprakstīts kopšanas veids atkarībā no netīrumu veida:

 

 • Viegli traipi / netīrumi - Tīrīt ar sausu vai mitru papīra dvieli, mīkstu drēbi vai sūkli

 

 • Vidēji traipi / netīrumi - Piemēram, tauki, eļļa, netīrumu daļiņas, pirkstu nospiedumi, kaļķakmens nosēdumi, rūsa, sula, kafija, tēja, vasks, asinis u.t.t. - Tīrīt ar drēbi vai mīkstu neilona sūkli un maigu mazgāšanas līdzekli, roku ziepēm, mazgāšanas šķīdumu. Pēc tam notīrīt ar tīrā ūdeni samitrinātu lupatiņu un noslaucīt ar sausu dvieli, virsmu atstājot sausu.

 • Noturīgi traipi / netīrumi:

  • Virsmas krāsas maiņa pēc ilgstošas vielas, piemēram, tējas, kafijas vai augļu sulas iedarbības - Tīrīt ar viegli balinošu mazgāšanas līdzekli, bet šo darbību nedrīkst atkārtot ne vairāk kā 2-3 reizes.

  • Tinte, lūpu krāsa, krītiņi, vasks, kurpju smēres, nikotīns, nagu laka - Tīrīt ar minimālu daudzumu (ne vairāk kā daži ml) organisko šķīdinātāju, piemēram acetonu vai spirtu. Vaska traipus  tīrīt ar ūdenī samitrinātu lupatiņu. Pēc tīrīšanas apstrādāto vietu noslaucīt ar tīrā ūdenī samitrinātu mīkstu lupatiņu, lai apturētu reakciju un pēc tam noslaucīt ar sausu dvieli. Lietojot organiskos šķīdinātājus, stingri ievērot ražotāja lietošanas instrukciju!

  • Krāsa (ūdens bāzes, šķīdinātāju bāzes, divkomponentu), drukas tinte, lakas traipi - Tīrīt ar tīrā ūdenī samitrinātu mīkstu kokvilnas lupatiņu vai ar minimālu daudzumu (ne vairāk kā daži ml) organisko šķīdinātāju, piemēram acetonu vai spirtu. Pēc tīrīšanas apstrādāto vietu noslaucīt ar tīrā ūdenī samitrinātu mīkstu lupatiņu, lai apturētu reakciju un pēc tam noslaucīt ar sausu dvieli. Lietojot organiskos šķīdinātājus, stingri ievērot ražotāja lietošanas instrukciju! Divkomponentu krāsas traipus nekavējoties notīrīt pēc to  nokļūšanas uz virsmas.

  • Ūdens bāzes līme - Tīrīt ar tīrā ūdenī samitrinātu mīkstu kokvilnas lupatiņu vai ar minimālu daudzumu (ne vairāk kā daži ml) organisko šķīdinātāju, piemēram acetonu vai spirtu. Pēc tīrīšanas apstrādāto vietu noslaucīt ar tīrā ūdenī samitrinātu mīkstu lupatiņu, lai apturētu reakciju un pēc tam noslaucīt ar sausu dvieli. Lietojot organiskos šķīdinātājus, stingri ievērot ražotāja lietošanas instrukciju!

  • Divkomponentu līmes, sveķi, melamīns, fenolu sveķi - Nekavējoties notīrīt, nepieļaut vielu sacietēšanu!

 

 

FINIERĒTU DURVJU VIRSMAS KOPŠANA

Finierētu virsmu kopšanai kategoriski aizliegts izmantot līdzekļus ar abrazīvām īpašībām un organiskos šķīdinātājus (piemēram, acetons, etilspirts) saturošus preparātus, kas var sabojāt lakotās un krāsotās virsmas un koka struktūru. Finierētas durvis nedrīkst atrasties paaugstināta mitruma apstākļos, kas var radīt durvju virsmas finierējuma un plātņu materiālu neatgriezeniskus bojājumus.

 

 • Viegli traipi / netīrumi - Tīrīt ar sausu vai mitru papīra dvieli, mīkstu drēbi vai sūkli

 • Vidēji traipi / netīrumi - Tīrīt ar drēbi vai mīkstu neilona sūkli un maigu mēbeļu kopšanai paredzētu tīrīšanas līdzekli. Pēc tam noslaucīt ar sausu dvieli, virsmu atstājot sausu.

 • Noturīgi traipi / netīrumi - Nekavējoties notīrīt, nepieļaut vielu sacietēšanu! Aizliegts skrāpēt, rīvēt, tīrīt ar abrazīviem vai organiskajiem šķīdinātājiem.

 

 

Furnitūras apkopes instrukcija

Slēdzeņu un furnitūras virsmas ir regulāri jākopj atbilstoši to materiālam un apstrādei. Metāla virsmām (nerūsējošais tērauds, cinkojums utt.) izmantot tikai atšķaidītus, maigus, ph-neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Nekādā gadījumā neizmantot agresīvus, skābes saturošus tīrīšanas līdzekļus, jo to iedarbības rezultātā tiek pazemināta virsmu korozijas aizsardzība. Lakotas virsmas tīrīt tikai ar šķīdinātājus nesaturošiem tīrīšanas līdzekļiem un mīkstu, nepūkojošu drāniņu.

Slēdzenes mēlītei ir jābūt tīrai un durvīm jāaizveras brīvi, nenospiežot rokturi. Veicot durvju apsekošanu jāpārbauda slēdzeņu mēlīšu stāvoklis. Apsekošanas biežums atkarīgs no apstākļiem objektā – normālos apstākļos pietiek ar 1 reizi gadā, bet nepieciešamības gadījumā apgrūtinātos apstākļos tas jādara biežāk. Ja durvis ir montētas būvdarbu gaitā, pēc būvdarbu veikšanas visas slēdzeņu mēlītes obligāti jānotīra.

 

Slēdzot durvis ciet ar profilcilindra atslēgu vai tualetes aizgriezni, slēgšanai jānotiek bez lielas piepūles un pretestības. Ja, veicot durvju apsekošanu, tiek konstatēts, ka durvis slēdzas ciet ar pretestību, jāregulē durvju pretplāksne, vērtnes konstrukcija vai cilindra uzlika.

 

Durvju roktura konstrukcijai ir stingri jāpieguļ pie durvīm un savienojumu konstrukcijām. Veicot durvju apsekošanu, jāpārbauda, vai roktura savstarpējie stiprinājumi nav atspriegojušies. Ja rokturis ir kļuvis vaļīgs un tajā ir lielāka brīvkustība kā pārējos rokturos, ir jāpārbauda, vai savstarpēji savelkošās skrūves nav atlaidušās un skrūve, kas fiksē rokturi pie ass, nav atbrīvojusies. Vaļīgās skrūves pievilkt!

 

Durvju aizvērējam durvis jāaizver pilnībā, tomēr bez liela trieciena. Veicot durvju apkopi, jāpārbauda, vai aizvērējs pilnībā aizver durvis un vai durvju aizvēršanās spēks nav pārmērīgi liels, veicot nepieciešamos aizvērēja regulējumus. Ugunsdrošajām durvīm jābūt uzstādītam durvju aizvērējam un to kategoriski aizliegts atslēgt, lai nodrošinātu, ka ugunsgrēka gadījumā durvis cieši aizveras. Ugunsdrošās durvis var pildīt savu funkciju un atbilst deklarētajam īpašībām tikai pareizi aizvērtā stāvoklī!

 

Durvju automātiskajiem sliekšņiem ir pilnībā jānoblīvē durvju sprauga zem vērtnes, neatstājot spraugu, taču slieksnis nedrīkst ar spēku spiesties pret grīdu – blīvējumam viegli jāpiespiežas un jāpieguļ grīdas līmenim. Veicot durvju apsekošanu, jāpārbauda, vai durvis nav nosēdušās un kā strādā slieksnis. Ja slieksnis nedarbojas atbilstoši norādītajam, ir jāveic durvju vai sliekšņa noregulēšana.

Fiksētās vērtnes fiksatora (baskvila pārslēdzējam jādarbojas bez lielas pretestības. Ja pārslēdzēju var pārslēgt tikai ar lielu spēku, durvis ir jāregulē.

Durvju montāža

bottom of page