top of page

Ugunsdrošo durvju sertifikācijas vadlīnijas

LIKUMI, NOTEIKUMI UN STANDARTI, KAS REGULĒ UGUNSDROŠO DURVJU UGUNSNOTURĪBAS PĀRBAUDES UN KLASIFIKĀCIJU

EN 16034:2014 - Gājēju durvju bloki, rūpniecības, tirdzniecības, garāžu telpu durvis un atveramie logi. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. Ugunsizturības un/vai dūmu aizsardzības raksturlielumi. (Paredzēts ieviest līdz 2019. gada 1. novembrim)

EN 1634-1:2014 - Durvju un aizvirtņu bloku, atveramu logu un ēku būvapkalumu elementu ugunsizturības un dūmu kontroles testi. 1. daļa: Durvju, aizvirtņu bloku un atveramu logu ugunsizturības testi.

EN 1634-3:2005 - Durvju un aizvirtņu bloku, atveramu logu un būvniecībā izmantojamo dzelzs izstrādājumu elementu ugunsizturības un dūmu kontroles testēšana. 3. daļa: Durvju un aizvirtņu bloku dūmu kontroles testēšana.

EN 13501-2:2016 (EN 13501-2+A1:2010 A) - Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 2. daļa: Klasifikācija, pielietojot ugunsizturības testa datus, izņemot ventilācijas sistēmām paredzētos izstrādājumus.

EN 14600:2007Doorsets and openable windows with fire resisting and/or smoke control characteristics – Requirements and classification.

Līva AB NORD

 

 

Būvizstrādājumu ievietošanu Eiropas Savienības tirgū nosaka Eiropas Parlamenta un padomes Regula (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK.

​​

​Regulas Nr. 305/2011 4. pants paredz: „Ja uz būvizstrādājumu attiecas saskaņots standarts vai tas atbilst Eiropas tehniskajam novērtējumam, kas tam izdots, ražotājs, laižot šo izstrādājumu tirgū, izstrādā ekspluatācijas īpašību deklarāciju”. Eiropas savienības saskaņoto standartu saraksta publikācijām Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī var sekot līdzi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1571149284825&uri=CELEX:52018XC0309(09)

 

 

Minētajā publikācijā ir standarts EN 16034:2014 „Durvju bloki, industriālo, tirdzniecības iestāžu, garāžu durvis un atverami logi. Izstrādājumu standarts, veiktspējas prasības. Ugunsizturības un/vai dūmu kontroles raksturlielumi”.

Savukārt EN 14351-2 “Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 2.daļa: Iekšdurvis” ir izdots, bet vēl nav publicēts Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

Līdz ar to EN 16034 pagaidām iekšdurvīm nav spēkā. Esam gatavi ražotnes sertifikācijai un noteikti būsim pirmie vai vieni no koka iekšdurvju ražotājiem Latvijā, kas, sākoties pārejas periodam pēc standarta publicēšanas, iegūs jauno sertifikātu.

Pagaidām Regulas Nr. 305/2011 prasības uz ugunsdrošajām durvīm neattiecas, tātad spēkā ir Latvijas Republikas nacionālās likumdošanas prasības, t.i. Ministru kabineta noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"”.

LBN 201-15 12. punktā noteikts, ka durvju ugunsizturību testē saskaņā ar EN 1634-1 un klasificē saskaņā ar EN 13501-2. No iepriekš rakstītā izriet, ka, lai izpildītu LBN 201-15 prasības, durvju ugunsizturības klasei jābūt norādītai atbilstoši EN 13501-2 sastādītā klasificēšanas ziņojumā.

 

Līva AB Nord durvis ir testētas saskaņā ar EN 1634-1 un klasificētas saskaņā ar EN 13501-2. Pagaidām varam izdot tikai ražotāja atbilstības deklarāciju vai tehnisko datu lapu un iesniegt sertifikātu, kas apliecina durvju atbilstību.

Esam veikuši pārbaudes durvju ugunsizturībai, dūmu plūsmas izolācijai un cikliskas aizvēršanās-atvēršanās pārbaudes sertificētās laboratorijās vairākiem durvju tipiem ar dažādām furnitūras komplektācijām.

Tā kā pirms ugunsdrošības testa veicam arī atvēršanas-aizvēršans pārbaudi, varam garantēt, ka ugunsizturības īpašības saglabājas arī pēc durvju ilgstošas lietošanas.

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

standarti_-_ES_vēstnesis.jpg

DOKUMENTI, KAS IESNIEDZAMI IEVIETOJOT TIRGŪ UGUNSDROŠAS DURVIS

Ievietojot ugunsdrošās durvis Latvijas Republikas tirgū, jāievēro arī Ministru kabineta noteikums Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV nodaļā noteiktā kārtība.

Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” IV nodaļā noteiktā kārtība:

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība

Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumi Nr. 156 / LV, 62 (5122), 27.03.2014.

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"

30.8.  Būvizstrādājuma ražotājam ir šādi pienākumi:

30.8.1. nodrošināt, ka uz būvizstrādājuma ir tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits identifikācijas elements vai, ja izstrādājuma izmēra vai rakstura dēļ tas nav iespējams, nodrošina, ka attiecīgā informācija ir sniegta uz iesaiņojuma vai pievienotajā dokumentā;

30.8.2. katrai saražotajai būvizstrādājumu partijai pievienot produkta tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida dokumentu, kurā norādīta vismaz šāda informācija:

30.8 2.1. ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese;

30.8.2.2. būvizstrādājuma identifikācijas elements;

30.8.2.3. tehniskie noteikumi, kuriem būvizstrādājums atbilst, ja tādi ir;

30.8.2.4. garantētās tehniskās un fizikālās īpašības;

30.8.2.5. paredzētais izmantojums.”

(MK 10.02.2015. noteikumu Nr. 69 redakcijā)

 

SIA Līva AB Nord nodrošina atbilstību šīm prasībām izvietojot marķējumu uz durvju kārbas un vērtnes kā arī izsniedzot ražotāja atbilstības deklarāciju.

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība. https://likumi.lv/doc.php?id=265254 . (25.10.2018)

UGUNSDROŠO DURVJU KLASIFIKĀCIJA

Ugunsdrošības klasifikācijas klašu nosaukumi tiek veidoti no burta, kas apzīmē noteiktu raksturlielumu un cipariem, kas apzīmē izturības laiku.

Pārskats par ugunsnoturības raksturlielumiem pieejams EN 13501-2:2016 standarta 5. punktā.

E – Neskartība (Integrity) – Spēja būvkonstrukcijas elementam aizturēt liesmu izplatību tā nedegošajā pusē. Šis parametrs tiek noteikts izmantojot trīs metodes:

  1. Atvērumi un plaisas testējamā elementa nedegošajā pusē, kas pārsniedz noteiktos izmērus;

  2. Kokvilnas spilventiņa uzliesmošana;

  3. Novērojamas liesmas elementa nedegošajā pusē.

 

Kokvilnas spilventiņš tiek turēts maksimāli 30 sekundes līdz tas uzliesmo. Tad tas tiek noņemts un tests turpināts tik ilgi, kamēr pārējie divi parametri tiek sasniegti. Katra parametra laiks tiek pierakstīts.

 

 I – Termālā izolācija (Thermal Insulation) – būvkonstrukcijas elementa spēja nepārnest degšanu elementa nedegošajā pusē ievērojamās siltuma pārnešanas rezultātā. Siltumpārnesei jābūt ierobežotai tā, ka ne nedegošā elementa puse, ne priekšmeti, kas atrodas otrpus elementam, uzliesmo. Elementam jākalpo kā karstuma barjerai, li aizsargātu cilvēkus nedegošajā pusē.

Durvīm izšķir divas termālās izolācijas klases:

1) I2 - Vidējais temperatūras pieaugums durvju nedegošajā pusē nedrīkst pārsniegt 140 C, bet maksimālais temperatūras pieaugums nedrīkst pārsniegt 180 C. Temperatūras pieaugums uz durvju rāmja nedrīkst pārsniegt 180 C.

2) I2 - Vidējais temperatūras pieaugums durvju nedegošajā pusē nedrīkst pārsniegt 140 C, Bet maksimālais temperatūras pieaugums nedrīkst pārsniegt 180 C. Temperatūras pieaugums uz durvju rāmja nedrīkst pārsniegt 360 C.

 

Ja būvkonstrukcijas elements neiztur Neskartības (E - Integrity) testu, tad automātiski tiek pieņemts, ka arī termālās izolācijas tests nav izturēts.

 

W – Starojums (Radiation) – būvkonstrukcijas elementa spēja nepārnest degšanu elementa nedegošajā pusē siltuma starojuma rezultātā. Elements, kas iztur termālās izolācijas pārbaudi I, I1 vai I2 provizoriski iztur arī siltumstarojuma pārbaudi. Testēšanas rezultāts ir laiks, kurā starojuma daudzums nepārsniedz 15kW/m2 .

Otra klasifikācijas apzīmējuma daļa sastāv no laika, kurā elements ir izturējis testēšanu.

Informācija par laika iedalījumu un klasēm atrodama EN 1634-1:2014 standarta 13.3.2. punktā. Elements var izturēt tikai minimālo nepieciešamo laiku (A kategorija) vai arī pagarināto testēšanas laiku (B kategorija).

C – Pašaizvēršanās (Self-closing) – būvkonstrukcijas elementa (durvju/logu) spēja ugunsgrēka gadījumā aizvērties un pilnībā iekļauties rāmī, bez cilvēka darbības palīdzības, bez elektriskas enerģijas vai uzkrātās enerģijas pielietošanas. Tests tiek veikts saskaņā ar EN 14600 standartā aprakstīto procedūru.

 

SIA Līva AB Nord ugunsnoturības pārbaudi veic pēc 50 000 durvju aizvēršanas/atvēršanas cikliem tādējādi pārliecnoties, ka ugunsizturība nemainīsies pēc durvju nolietojuma.

S – Dūmu noplūde (Smoke leakage) – būvkonstrukcijas elementa spēja ugunsgrēka gadījumā aizturēt dūmu un gāzu izplatību. Dūmu noplūdes aizturi raksturo 2 klasēs:

  • Sa - dūmu noplūde istabas temperatūrā (25C)

  • S200 - dūmu noplūde 200C temperatūrā.

 

laika kategorija.jpg
Ciklu kategorijas.jpg

PIEĻAUJAMĀS TESTĒTĀ PRODUKTA VARIĀCIJAS

Ugunsdrošās durvis tiek pārbaudītas kā viens vesels produkts pēc iespējas simulējot visus ekspluatācijā ietekmējošos faktorus. Ražotājs izvērtē gan izejmateriālus, gan furnitūru, kā arī citu aprīkojumu un projektē pārbaudāmo objektu tā, lai tas sasniegtu vēlamo uguns noturības klasi. Tomēr, to vai šī konstrukcija iztur ugunsgrēka apstākļus vēlamo laika periodu var konstatēt tikai uguns noturības pārbaudē. Tā kā nav iespējams pārbaudīt visus iespējamos produkta variantus (mainīta furnitūra, nedaudz atšķirīgi izmēri u.tml.) testēšanas standarti pieļauj produkta variācijas.

Produkta variācijas regulē tiešā pielietojuma nosacījumi (Field of direct application) un paplašinātā pielietojuma nosacījumi (Extended field of application). Tiešā pielietojuma nosacījumi tiek uzskaitīti testa ziņojumā un ir atkarīgi no sasniegtās laika kategorijas (A vai B kategorija). Paplašinātā pielietojuma nosacījumus nosaka pamatojoties uz standartu un nepieciešamības gadījumā no testēšanas laboratorijas var pieprasīt atsevišķu ziņojumu aptverot interesējošos paplašinātā pielietojuma robežas.

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

Līva AB NORD

bottom of page